شکایات


آدرس

ابن سینا وات، کابل، افغانستان

تیلیفون

۲۱۰۴۱۴۶ (۲۰) ۹۳+

ایمیل

info@dab.gov.af