شکایات


پته

ابن سینا وات، کابل، افغانستان

داړیکی شمیره

۲۱۰۴۱۴۶ (۲۰) ۹۳+

برېښنا لیک

info@dab.gov.af